برو اما بمان!

panjere-

برو اما بمان!
نمی گویم: بیا اما نمان!

گاهی بایست انسان ها بروند تا بمانند!
گاهی انسان ها هستند اما نیستند! ای کاش فقط نبودند! حضورشان عذاب می شود!

گاهی بایست برود چون هم دل ت نمی شود و گاهی بایست برود چون همدل ت هست اما نمی تواند دل بدهد!

نمی دانم چرا ته ش به رفتن ختم می شود!

نگاه می دوزم به پنجره یی سبز رنگ رو به رویم…
نور مرا به خود می خواند
از دل بستن ها و دل کندن ها خسته ام
panjere-

این بار نه تلاشی برای ماندنش خواهم کرد نه تلاشی برای دل کندنم!
برو اما بمان!