اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم

اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي توسعه و ترويج مهندسي کشاورزي و علوم خاک ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

شوری آب و خاک از تنش زاترین عوامل محیطی محسوب میگردد. شوری خاک دسترسی زیستی کادمیم را در خاکهای آلوده به فلزات سنگین سمی افزایش میدهد و بر جذب و تجمع کادمیم تأثیر میگذارد. مصرف مواد آلی در خاکهای شور و آلوده، میتواند سبب تعدیل اثرات سوء شوری بر موجودات زنده در خاک شود. هدف این تحقیق مطالعه اثر متقابل شوری و بقایای گیاهی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آریل سولفاتاز در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم 30 میلی گرم بر کیلوگرم طی سه ماه انکوباسیون بود. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. شوری در دو سطح 1/35 S0و7/5 S1 دسیزیمنس بر متر با استفاده از نمک کلرید سدیم، و ماده آلی از منبع بقایای یونجه در دو سطح 0 W0و1درصد W1 تیمارهای این مطالعه را تشکیل دادند. نتایج نشان داد با افزایش سطح شوری خاک غلظت کادمیم قابل جذب و تحرک آن در خاک افزایش یافت و فعالیت هر دو آنزیم کاتالاز و آریل سولفاتاز کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی است که افزودن پسماند گیاهی به خاک شور و آلوده موجب کاهش معنیدار کادمیم قابل جذب و افزایش فعالیت آنزیمی خاک شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم را در ادامه مطلب ببینید
اثر متقابل شوري و بقاياي گياهي بر کادميم قابل جذب و فعاليت کاتالاز و آريل سولفاتاز در يک خاک آلوده به کادميم

دانلود این فایل

ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه

ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان مؤلفههای اعتماد سازمانی وابعاد رهبری توزیعی در معلمان ابتدائی شهرستان ساوه میباشد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردیاست. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان ساوه به تعداد 036 نفر در سال 1394 تشکیل دادهاند که حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 229 نفر برآورد گردید. روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای- نسبی بوده است. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی )رابینز، 1998 ( با تمرکز بر دو مؤلفه یکپارچگی و کنترل با ضریب آلفای)./11 a= ) ) و پرسشنامه )حسینی، 1331 در چهار بعد با ضریب آلفای کرونباخ /91 (a= بوده است. دادههای گردآوری شده به کمک آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داده است که بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی و رهبری توزیعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و مولفه مشارکت تاثیر بیشتری بر رهبری توزیعی دارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
ارتباط بين مؤلفههاي اعتماد سازماني با رهبري توزيعي مطالعه موردي: معلمان ابتدائي شهرستان ساوه

دانلود این فایل

بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه

بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي فرهنگ سازماني و منابع انساني

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر درراستای شناسایی رابطه بین بکارگیری دیدگاه یکپارچه مدیریت بازاریابی و مدیریت ارتباطات برافزایش حفظ مشتری درشرکت های بیمه کوثر شهرسنندج باروش توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است جامعه اماری این پژوهش کلیه مشتریان شرکت های بیمه کوثر درسال 1394 که براساس رابطه کوکران 200نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش ازازمون های اماری توصیفی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج ازمون نشان داد که بین 7بعد از8بعد دیدگاه یکپارچه ارتباطات ، وفاداری ، رضایت ، اطمینان تعهدجهت گیری استراتژی و فناوری IT باحفظ مشتریان ارتباط اماری معنی دار و مثبت وجود دارد یعنی با بکارگیری دیدگاه یکپارچه حفظ مشتریان دراین شرکت ها افزایش خواهد یافت درمیان این ابعاد رضایت مشتریان بیشترین تاثیر را ازبکارگیری دیدگاه یکپارچه پذیرفته و دانش از بکارگیری این دیدگاه کمترین تاثیر را پذیرفته است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي رابطه بين بکارگيري ديدگاه يکپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشرکت هاي بيمه

دانلود این فایل

تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه

تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي برق

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

امروزه الزام در بهبود مصرف انرژی، موجب توجه هر چه بیشتر به افزایش راندمان نیروگاه های تولید برق شده است. با توجه به تغییرات اساسی در توپولوژی شبکه و نیز انحراف پارامترهای مدل بعضی از اجزای نیروگاه ها مثل ژنراتور و توربین، نسبت به زمان نصب و توجهبه اینکه سالیان متمادی از نصب تعداد زیادی از نیروگاه های کشور می گذرد، واضح است که تنظیمات کنترل کننده های این واحدها از حالت بهینه خارج شده است. مجموعه این عوامل، لزوم انجام مطالعات دقیق پایداری دینامیکی شبکه در واحدهای برنامه ریزی و بهره برداری شبکه و تنظیم مجدد کنترل کننده های واحدهای نیروگاهی کشور با توجه به توپولوژی فعلی آن را آشکار می سازد. یکی از مهم ترین ابزار مورد نیاز برای انجام این فعالیت ها، داشتن مدل دینامیکی دقیق از شبکه به ویژه اجزای واحدهای تولید انرژی مشتمل بر ژنراتور، سیستم تحریک، گاورنر و توربین است. برای استخراج مدل و پارامترهایاجزای دینامیکی واحد گازی از مدارک و اسناد فنی مرتبط با بخش های مختلف که توسط سازنده نیروگاه در اختیار بهره بردار قرار داده شده بود استفاده شد. بعد از استخراج مدل گاورنر که شامل حلقه های کنترل بار- فرکانس و حلقه دما به همراه یک مدل استاندارد برای توربین و ژنراتور بوده است، رویه تست-های شناسایی تدوین شده و بر اساس نتایج حاصله پارامترهای دینامیکی مدل توربین و گاورنر نیروگاه استخراج شدند. در نهایت مدل یکپارچه شامل مدل اجزای توربین، ژنراتور و گاورنر با استفاده از نتایج یکی از تست ها مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

تعيين پارامترهاي ديناميکي توربين و گاورنر واحد گازي BBC نيروگاه مشهد و اعتبارسنجي مدل يکپارچه نيروگاه

دانلود این فایل

بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي

بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پس از پایان عصر یکپارچه سازی عمودی که در آن سازمان ها از ابتدا تا انتهای فعالیت های زنجیره تأمین از لایه توزیع و تحویل محصولات و خدمات مشتری را تماماً خود پیاده سازی و اجرا می نمودند، اکنون عصر برون سپاری فعالیت های سازمانی ظهور کرده است. امروزه یکی از دغدغه های مدیران ارزیابی و کنترل فعالیت های برون سپاری شده می باشد که این امر در بسیاری از موارد با توجه به قضاوت ها و استدلال های انسانی و از همه مهمتری شرایط عدم قطعیت شاخص های ارزیابی، دستخوش سلایق و افکار کارشناسان قرار گرفته است که این موضوع ادامه فعالیت های برون سپاری را به مخاطره می اندازد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله ارزیابی اثرات برون سپاری خدمات بر بهره وری در شرکت آبفار مرکزی می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي نقش برون سپاري بر بهره وري شرکت آبفار هرکسي

دانلود این فایل

طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان

طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از چالش های اساسی مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعدادهای سازمانی است اطمینان حاصل شود که ا فرادی مناسب، در زمان مناسب و برای شغلی مناسب، در خدمت سازمان خواهند بود مدیریت ا ستعداد به عنوان سیستمی برای جذب، انتخاب، بکارگیری، اوسعه و نگهداری ا راد با استعداد اعری شده است پزوهش حاضر با ها یرالی مدل مدیریت استعداد انجام شده است بدین منظور با اوجه به مطالعه مدل های مختل و پیشینه نظری پزوهشی مرابط، ی مدل اولیه یرالی و مورد بررسی قرار گر ت پزوهش حاضر از نوع پزوهش توصیفی و از شاخه میدانی می باشد که مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است اطلاعات مورد نیاز برای احلید، از طریق توزیع پرسشنامه ی محقق ساخته و پس از اطمینان از رواییو پایایی ابزار اندازه گیری در میان نمونه ای متشکل از 45 نفر از کارشناسان ارشد و مدیران سازمان توزیع گردید اطلاعات گردآوری شده اوسط نرم ا زار PLS مورد اجزیه و احلید قرار گر ت نتایج نشان می دهد که مدل مدیریت استعداد ارا ه شده برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، مدل مناسبی است و بر اساس مدل پزوهش سازمان می تواند از فرایند مدیریت استعداد، بهره ببرد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر

بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بحران زیست محیطی و تغییر اقلیم زمین حاصل مصرف بیش ازحدانرژیهای فسیلی است لذا تغییراقلیم مهمترین دلیل طراحی ساختمانهای با مصرف انرژی کم است دراقلیم های Cw , Cs طبق پهنه بندی اقلیمی کوپن مهمترین عامل عناصر اقلیمی کوران و جریان هواست معماری سنتی کناره شرقی دریای خزر درایران باتوجه به چنین رویکردی شکل گرفته است و ازعناصربارز اتخاذ این رویکرد ایوان است دراین مقاله سعی شده است بااستفاده ازروش شبیه سازی با نرم افزار و تطبیق آ« با شرایط اسایش انسانی آفتاب ، رطوبت ، بادودما واطلاعات هواشناسی میزان و درصد زمانی و مکانی شرایط اسایش بدست اید درنتیجه گیری اظهار خواهد شد که این درصدها طبق شرایط کالبدی ایوان و اینکه کدام ماه ازسال است متفاوت بوده به طوریکه بیشترین بهینه گی را درایوانهای شمالی و جنوب غربی درتیرماه و خردادماه و کمترین آن درایوان شرقی درفصل زمستان است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مکاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي کناره شرقي درياي خزر

دانلود این فایل

داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي

داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

استفاده از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از امکانات گسترده تعاملی آن، امروزه به سرعت فراگیر شده و توجه مخاطبان بسیاری را به سوی خود جلب نموده است، به گونه ای که کاربران شبکه های اجتماعیبیشتر زمان خود را، به ذخیره سازی و اشتراک گذاری اطلاعات خود می گذرانند. از سویی دیگر بکارگیری تکنیک هایی به منظور کشف و دستیابی اطلاعات، عادات و رفتارهای مخاطبین این شبکه هادر زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بازاریابی و … میتواند مفید واقع شود. یکی از این تکنیک ها بهره گیری از داده کاوی است. امکانات داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي می تواند در جهتکشف عادات و رفتار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … کاربران مورد استفاده قرار گیرد. از این رو پژوهش درخصوص این تکنیک ها و ماهیت داده کاوی در شبکه اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد. پرسشیکه در این زمینه مطرح می گردد این است که فنون و تکنیک های داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي چیست؟ و این فنون چگونه منجر به کشف و بهره گیری از اطلاعات خواهد شد؟ در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و پژوهش های پیشین، در نظر دارد پس از بیان مفاهیم شبکه های اجتماعی و داده کاوی، به بررسی برخی از تکنیک های داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند منجر به شناخت و بهره گیری از تکنیک های جدید داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي گردد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي وارد صفحه فروش فایل دانلودی داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

داده کاوي در شبکه هاي اجتماعي

دانلود این فایل