مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس

 مقاله  سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري  (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس :

مقدمه

واژه فلزات سنگین به دستهای از فلزات و شبه فلزات اطلاق می شود که چگالی آنها بیشتر از 4 برابر چگالی آب

( 1g/cm 3 ) باشد. این فلزات در مقادیر بسیار کم سمی بوده و از طریق غذا، هوا و آب وارد بدن شده و به مرور زمان در بدن تجمع می یابند و همچنین جزء آلایندههای بسیار پایداری هستند که طی فرآیندهای بیولوژیک تجزیه نمی شوند و اثرات قابل توجهی بر سلامت انسان دارند

.(10)

انواع آلودگیها از جمله عناصر سنگین پس از ورود به اکوسیستمهای آبی وارد چرخه غذایی می شوند که این روند سبب تجمع و ذخیره شدن آنها در آبزیان می گردد.

شدت تجمع عناصر سنگین در آبزیان به ویژه در ماهیان

تابعی از شرایط اکولوژیکی، فیزیکی و بیولوژیکی آب می باشد. از میان مواد آلاینده وارد شده به محیطهای آبی فلزات سنگین به علت اثرات سمی و پتانسیل تجمع زیستی در بسیاری از گونههای آبزی، قابل توجه هستند .(5)

بسیاری از این فلزات از اجزای متشکله اکوسیستمهای آبی به حساب می آیند. بعضی از فلزات در میزان کم برای فعالیتهای متابولیکی لازم هستند ولی برخی دیگر مانند آرسنیک، کادمیوم، سرب و اشکال مختلف جیوه نه تنها اثر زیستی مفیدی ندارند بلکه در مقادیر بسیار کم نیز مضر هستند و سبب برهم خوردن تعادل زیستی اکوسیستم می شوند. حلالیت بسیار بالای فلزات سنگین در آب موجب میگردد تا امکان ورود و جذب آنها در بدن

237

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

افزایش یافته و با اتصال به ماکرومولکولها، ساختار و عملکرد طبیعی آنها را تغییر دهند که این مسئله موجب متأثر شدن فرآیندهای بیوشیمیایی و در نتیجه بسیاری از عملکردهای غیر طبیعی بدن می شود 11)و.(13

فلزات سنگین از طریق منابع طبیعی و منابع انسانی وارد محیط زیست میشوند. بسیاری از این فلزات سنگین به صورت طبیعی جزء پوسته زمین میباشند و به وسیله فعالیتهای آتشفشانی، آتشسوزی جنگل و هوازدگی سنگها به محیط منتشر میشوند. امروزه فعالیتهای انسان منجر به افزایش سطح فلزات سنگین در محیط زیست شده است.

منابع انسان ساخت از قبیل معدن کاوی، صنایع ذوب فلزات و ریختهگری و احتراق سوختهای فسیلی از اصلی ترین دلایل انتشار این فلزات در طبیعت محسوب میشوند(.(10

کادمیوم دومین عنصر خطرناك زیست محیطی است که از نظر سمیت بعد از جیوه قرار دارد. کادمیوم از آلایندههای مهم زیست محیطی بوده که در تمامی اکوسیستمها یافت میشود. کادمیوم از طریق فرسایش خاك، سنگ بستر، رسوبات آلوده ناشی از کارخانجات صنعتی، پساب مناطق آلوده و استفاده از لجن و کود در کشاورزی وارد اکوسیستمهای آبی میشود. میزان جذب کادمیوم در مواد غذایی ناشی از نحوه تغذیه جانوران است، کلیه و کبد محل مناسبی جهت تمرکز کادمیوم میباشند جانوران در اثر مسمومیت کادمیوم دچار فقر آهن خون، بیماریهای کبدی
و آسیب های مغزی- عصبی میشوند. سمیت حاد با کادمیوم ممکن است باعث مرگ حیوانات و پرندگان شده

و مسمومیت شدید در آبزیان ایجاد کند .(1)

خلیج فارس یکی از دو پهنه آبی ایران است که در سالیان اخیر بروز جنگهای متعدد، افزایش فعالیت استخراج سوختهای فسیلی، تردد کشتیهای نفتکش، افزایش فعالیت پالایشگاههای نفت و گاز در خلیج فارس و ورود پسابهای شهری و صنعتی جوامع حاشیهای و همچنین عدم مدیریت

روانابها و فرسایش سرزمینهای ساحلی باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای محیط زیست این اکوسیستم شده است. لذا انجام پژوهشهایی جهت ارزیابی ریسک حاصله از ورود عناصر سنگین به این اکوسیستم و آبزیان موجود در آن بسیار ضروری به نظر میرسد. گونه های انتخاب شده برای این تحقیق شامل ماهی مرکب ببری و اسکوئید هندی میباشد که جزء گونههای مهم در قابلیت تجمع فلزات سنگین و انتقال آن به سطوح بالای زنجیره غذایی در اکوسیستمهای آبی به شمار می آیند 8)،14و.(19

بافتهای مورد مطالعه شامل هپاتوپانکراس و عضله میباشد.

هپاتوپانکراس یکی از مهم ترین اندامهای دستگاه گوارشی در نرمتنان است که وظیفه آن تولید آنزیمهای گوارشی برای هضم مواد غذایی بوده و در سرپایان (Cephalopode)
اندام بسیار مهمی برای تجمع عناصر سنگین (ضروری و غیرضروری) محسوب میشود. تاکنون تحقیقات و گزارشات مختلفی مبنی بر غلظت بالای فلزات سنگین در گونههای مختلف سرپایان گزارش شده است. اکثر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته، حاکی از غلظت بالای عناصر به خصوص کادمیوم در هپاتوپانکراس این گونهها می باشد 7) و.(19

تاکنون مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور بر روی فلزات سنگین، نقش آنها در اکوسیستمهای آبی و موجودات آبزی انجام پذیرفته است.

Bustamante و همکاران در سال 1998، غلظت کادمیوم را در 12 گونه از سرپایان را در شمال شرقی اقیانوس اطلس

(محدوده سواحل فرانسه تا نواحی زیر قطبی) اندازهگیری کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان کادمیوم در گونههای صید شده از نواحی زیرقطبی به طور معنیداری بیشتر از سواحل فرانسه میباشد .(7) در ادامه مطالعات، Prafulla و همکاران در سال 2001، به بررسی غلظت فلزات سنگین (جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل، کبالت، کروم، آهن، مس و روی) در دو گونه اسکوئید Loligo

238

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

duvauceli و sibogae Doryteuthis از سه ناحیه مهم در در مورد تحقیقات صورت گرفته در ایران نیز میتوان به
جنوب غربی سواحل هند پرداختند .(17) براساس نتایج مطالعه شهریاری در سال 1382، به منظور اندازهگیری
این بررسی، میانگین غلظت فلزات سمی در بافت عضله مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در
این دو گونه بترتیب عبارتند از: جیوه 0/05 >، 0/07؛ بافت خوراکی دو گونه از ماهیان شوریده و سرخو ماهیان
کادمیوم 0/55 =، 0/89؛ سرب 0/99 =، 0/89؛ کروم = خلیج فارس اشاره کرد. طبق نتایج به دست آمده میانگین
0/72، 0/45 >؛ نیکل 0/45 =، 0/19 میکروگرم بر گرم. که غلظت سرب، کروم، کادمیوم و نیکل در بافت خوراکی
تمامی آنها در محدوده مقادیر مجاز تعیین شده میباشند. ماهی سرخو به ترتیب 0/442، 0/333، 0/063 و 0/322
هرچند در مواردی مقادیر برخی فلزات مانند کادمیوم، روی میکروگرم بر گرم برحسب وزن خشک ماهی و در ماهی
و مس بالاتر از حد مجاز مشاهده شد. همچنین غلظتهای شوریده به ترتیب 0/48، 0/062، 0/064 و 0/48 میکروگرم
قابل توجهی از فلزات در آبشش و مرکب گزارش شد. در بر گرم برحسب وزن خشک ماهی بود. اگرچه میانگین
گونه L.duvauceli با افزایش اندازه اسکوئید میزان غلظت غلظت فلزات در ماهیان شوریده و سرخو از حد مجاز
کادمیوم نیز افزایش یافته بود. همچنین در کبد، غلظت سازمان بهداشت جهانی کمتر بود، ولی مقدار سرب،
کادمیوم، مس و روی همبستگی معنیداری با طول بدن کادمیوم، کروم و نیکل به ترتیب در 27، 8، 3 و 25 درصد
داشت .(17) همچنین Storelli و همکاران در سال 2006، نمونههای مورد مطالعه از حداکثر مجاز سازمان بهداشت
میزان تجمع کادمیوم و جیوه را در عضله و هپاتوپانکراس جهانی بیشتر بود .(2) در مطالعهای دیگر ناصری و
گونههای مختلف سرپایان اندازهگیری کردند. نتایج نشان همکاران در سال 1384، در سنجش مقادیر برخی عناصر
داد که میزان کادمیوم در هپاتوپانکراس به مراتب بیشتر از سنگین (آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، جیوه، سرب و
عضله میباشد درحالی که میزان جیوه موجود در کادمیم) در بافتهای خوراکی و غیر خوراکی ماهی کفال
هپاتوپانکراس تقرًیبا دو برابر عضله بود .(20) در همین پشت سبز در سواحل بوشهر اشاره کرد. نتایج حاصل
راستا، Bustamante و همکاران نیز در سال 2008، غلظت بیانگر غلظت بیشتر این عناصر در بافتهای غیرخوراکی
14 عنصر کمیاب را در اسکوئیدهای صید شده از آبهای نسبت به بافت خوراکی عضله بود. در اغلب موارد در
شمال اسپانیا و جنوب مدیترانه مورد سنجش قرار دادند. جذب و تجمع عناصر سنگین بین عضله ماهیان نر و ماده
نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین غلظت عناصر در تفاوت معنیداری مشاهده میشود. همچنین بین ردههای
غدد گوارشی و هپاتوپانکراس این گونه میباشد .(9) وزنی و طولی ماهیان در جذب و تجمع برخی عناصر
سنگین اختلاف معنیداری مشاهده گردید .(3)
جدول-1 نتایج حاصل از زیست سنجی گونهها

گونه نسبت پارامتر وزن کل طول مانتل طول کل
جنسی(ماده:نر) (gr) (mm) (mm)

ماهی مرکب ببری 1:1 ±SEمیانگین 169/90±39/91 104/33±7/39 329/83±23/74
n=30

اسکوئید هندی 1:5 ±SEمیانگین 70/37±5/03 121/66±3/63 306/83±8/40
n=30

239

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

مواد و روشها

نمونه برداری در دی ماه 1387 در آبهای دور از ساحل استان هرمزگان (حدفاصل بین جزیره قشم تا کیش) به روش صید ترال کف انجام گرفت. از هر گونه تعداد 30

عدد صید و بلافاصله در دمای -20 درجه سانتی گراد منجمد گردید و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه، نمونهها پس از شستشو با آب مقطر، بیومتری شده بنابراین طول کل و طول مانتل آنها با استفاده از تخته بیومتری و وزنشان با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 0/0001 گرم محاسبه گردید (جدول.(1 جهت تهیه بافتهای مورد نیاز ابتدا نمونهها را کالبد شکافی نموده و پس از تعیین جنسیت، بافتهای مورد محاسبه، شامل عضله و هپاتوپانکراس جداسازی و مقدار معینی از هر بافت توزین گردید. پس از تعیین وزن تر، آنها را در پلیتهای مخصوص قرار داده و به مدت 48 ساعت در داخل فریز درایر (در دمای -60 درجه سانتی گراد) قرار داده شدند تا رطوبت خود را از دست داده و کاملاً خشک شوند. نمونههای خشک شده با استفاده از مخلوطکن و هاون چینی به صورت پودر درآورده شد. برای همگن ساختن نمونهها، از الک 230 میکرون عبور داده شد. پودر آماده شده تا زمان هضم شیمیایی نمونهها در ظروف پلی اتیلنی در بسته نگهداری می گردد.

هضم شیمیایی نمونهها: برای هضم شیمیایی نمونهها از ترکیب اسید نیتریک و اسید پرکلریک استفاده شد. برای این کار ابتدا مقدار 1 گرم از هر نمونه را توزین و داخل یک بشر پلی اتیلنی قرار داده و به میزان 4 میلی لیتر اسید نیتریک 60 درصد و 1 میلی لیتر اسید پرکلریک 70 درصد به آن اضافه گردید. سپس ظروف پلیاتیلنی به مدت 2

اشتراک‌گذاری:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس را در ادامه مطلب ببینید
مقاله سنجش و مقايسه غلظت کادميوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) خليج فارس

دانلود این فایل

REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY

REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

Occupational consent has positive impact on different aspects such as increase in productivity, commitment to the organization, maintaining the person’s mental and physical health, improvement of moral, contentedness of life, acquisition of new occupational skills. The Assessment shows positive connection between the occupational consent of employees and organizational efficiency. Besides the above mentioned points, consent has other results such as employees’ satisfaction, receiving fewer complaints, having well physical and mental condition, longevity of life, quick learning of new skill relevant to their task, and facing with less occupational troubles. Therefore, we aim to study the relation of life quality toward the high school teacher’s occupational consent. The study is descriptive-correlational in which describe the current situation of the issue. Data analysis carried through the SPSS software. According to the findings, the quality of life offer a system in which the organization’s employees and members has integration in decisions related to task creation.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY و بررسی کامل هدایت میشوید
REVIEWING THE RELATION BETWEEN LIFE QUALITY AND HIGH SCHOOL TEACHER’S OCCUPATIONAL CONSENT IN LORESTAN NOORABAD COUNTY

دانلود این فایل

شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش

شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقوله دانش و مدیریت دانش رفته رفته جای خود را در سازمان ها باز می کند. امروزه مدیران سازمان ها می دانند ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان را نمی توان اصلیترین دارایی یک سازمان به حساب آورد. در سالیان اخیر سازمان ها پیوستن به رونددانش را اغاز نموده اند و امروزه سازمان قدرتمند سازمانی است که به کمک مدیریت دانش از منابع اندک خود قدرتی عظیم بسازد. بنابراین با توجه به احساس نیاز سازمان ها و تاکید مجامع علمی، شاهد تلاش روزافزون سازمان ها جهت طراحی و به کارگیری پروژه های مدیریت دانش هستیم. با این وجود، اجرا و انجام هر طرحی به ویژه زمانی که که در مراحل آغازین خودباشد، مبرا از ریسک و خطر نیست. بدیهی است عدم وقوع از خطرات احتمالی و مدیریت آن موجب شکست سازمان ها خواهد شد. براین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی نظری در خصوص عوامل موثر بر شکست پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان می باشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش وارد صفحه فروش فایل دانلودی شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

شناسايي عوامل موثر بر شکست پياده سازي مديريت دانش

دانلود این فایل

بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي)

بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت ها باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت ها دیگر صرفا دارایی های مشهود آنها نباشد. آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می سازد سرمایه گذاری های نامشهودآنهاست. اهمیت روزافزون چگونگی خلق ارزش توسط سرمایه گذاری های نامشهود سبب شده تا شرکتها تلاش زیادتری در جهت شناسایی این سرمایه گذاری ها و مدیریت مناسب آنها نمایند. سرمایه گذاری های نامشهود و مناسبکه منجر به افزایش سطح دانش شغلی و فناوری در سازمان گردد، پایداری سود را به همراه خواهد داشت و در این میان، جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سنجش میزان سود شرکت ها درخور توجه میباشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه گذاری نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آتی شرکت ها می باشد. نمونهمورد بررسی شامل 521 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 5831 تا 5835 می باشد. در تحقیق حاضر از دادههای تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در سطح اطمینان 31 % صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اکثر سرمایه گذاری های نامشهود؛ از جمله سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش کارکنان و کنترل کیفیت با جریان های نقدی عملیاتی آتی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد، اما بین سرمایه گذاری برای تحصیل نرم افزار با جریان های نقدی عملیاتی آتی، برای یک دوره میان مدت، رابطه معنادار وجود ندارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي) وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده (آتي)

دانلود این فایل

مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي

مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مکانيک – مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

چندسازه چوب پلاستیک ماده مرکبی متشکل ازمخلوط سلولز بصورت پودر یا الیاف و رزین ترموست یا ترموپلاستیک می باشد. برای تهیه پودر سلولز ازمنابع مختلفی می توان استفاده نمود که یکی ازآنها باگاس نیشکر است استفاده از باگاس نیشکر در منطقه خوزستان به علت فراوانی این محصول دورنمای اقتصادی مناسبی دارد. اضافه کردن ذرات چوب به ماتریس پلیمری مزایای زیادی از جمله زیست تجزیه پذیر نمودن چندسازه و کاهش هزینه تولید را در پی خواهد داشت، اما نوع ذرات چوب ازلحاظ کسر حجمی و اندازه ذرات باگاس می تواند برروی خواص مکانیکی تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. در ساخت این کامپوزیت ها، باگاس نیشکر با نسبت های 40 و 50 درصد و با اندازه ذرات 300 و 500 میکرون با پلی اتیلن مخلوط گردید و سپس خواص مکانیکی کششی و مقاومت به ضربه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در کامپوزیت چوب پلاستیک خواص مکانیکی کششی با افزایش اندازه ذرات باگاس از 300 به 500 میکرون بین 6 تا 11 درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار استحکام کششی نهایی مربوط به نمونه 50 % و 500 میکرون می باشد. همچنین میزان مقاومت به ضربه در هر یک از درصد های 40 و 50 درصد با افزایش اندازه ذرات باگاس از 300 به 500 میکرون کاهش می یابد. نمونه %50 – 300 میکرون بهترین حالت ممکن است که هم استحکام کششی مناسب در کنار استحکام ضربه را خواهد داشت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مطالعه اثر اندازه و کسر حجمي ذرات باگاس بر خواص مکانيکي کششي و ضربه قطعات کامپوزيت توليد شده از پلي اتيلن– باگاس نيشکر به روش قالبگيري تزريقي

دانلود این فایل

رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري

رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هوش عاطفی یکی از جدیدترین مفاهیم است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است. تحقیقات اخیر سعی بر آن دارند که اهمیت هوش عاطفی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمان را بررسی کنند)صیدی و همکاران، 1931 ، ص 64 (. هوش عاطفی را مهارت های غیرشناختی،قابلیت ها و شایستگی هایی قلمداد می کند که توانایی فرد را برای سازگاری و انطباق با تقاضاها و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرارمی دهند جامعه پذیری سازمانی ، هم برای افراد و هم برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دلیل اول اینکه ، اگر مورد کم توجهی یا بی توجهی قرار گیرد، احتمال بروز و تکرار رفتارهای بیرون از چارچوب و هنجارهای سازمانی توسط تازه واردها بیشتر می شود. استمرار این وضعیت موجب شکل گیری نگرشها و رفتارهای منفی ، تعارضات و کشمکش ها، جابجایی و ترک کار می گردد)وانوس و کالیلا ، 1393 ؛ وانوس، 133

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري و بررسی کامل هدایت میشوید
رابطه هوش عاطفي با جامعه پذيري

دانلود این فایل

ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي

ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، مکاترونيک و بيومکانيک 

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در ارزیابی عمر ایمپلنتهای دندانی 2، قابلیت اطمینان و پایداری برخورد ایمپلنت با استخوان از اهمیت ویژه برخوردار است. دندانه 3 ایمپلنت یکی از عوامل اساسی در انتقال نیرو و تنش از ایمپلنت به استخوانمیباشد. در این مطالعه با اعمال بار استاتیکی، اثر شکل و ابعاد دندانه در توزیع تنش در ایمپلنت و استخوان مجاور آن بررسی شده است. تمامی مراحل این کار در نرمافزار آباکوس 4 انجام و از یک تحلیلالمان محدود سه بعدی استفاده شده است. در این مقاله با تغییر دادن مقادیر ارتفاع و گام دندانه و همچنین زاویه سطح در دو نوع دندانه مثلثی و ذوزنقهای مقادیر ماکزیمم تنش آنها مقایسه شده اند. همچنین با در نظر گرفتن پدیده استخوان خواری 5 یک دندانه با شکل و ابعاد بهینه برای ایمپلنت با طول31 میلیمتر و قطر3/9 میلیمتر ارائه و پس از مدل سازی کامل، نتایج حاکی از اینست که دندانه ذوزنقه ای باارتفاع 0/4وگام 0/8توزیع تنش مناسبتری را نسبت به دندانه مثلثی هم در ایمپلنت و هم در استخوان مجاور ایجاد میکند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي و بررسی کامل هدایت میشوید

ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور در اثر بار استاتيکي

دانلود این فایل

مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني

مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

گسترش تقاضا درشبکه های قدرت باعث افزایش مشکلات پایداری درسیستم های قدرت شده است که هرروز نیز درحال پیشرفت است ازجمله علتهای اصلی این ناپایداری ها محدودیت توان راکتیو می باشد که فروپاشی ولتاژ را درپی دارد برای مقابله با این شرایط میتوان راکتیو را به کمک ادوات FACTS به شبکه تزریق نمود و محدوده ی بار پذیری شبکه را افزایش داده البته هریک ازایان ادوات اثرمربوط به خود را دارا می باشند دراین مقاله اثر SSSC ، STATCOM ، UPFC رابربهبود حاشیه پایداری استاتیکی ولتاژ و ماکزیمم حدبارپذیری سیستم بارویکرد انشعاب و بااستفاده ازنرم افزار PSAT مورد مطالعه و مقایسه قرارمیدهیم بررسی اثر این این ادوات بااستفاده ازپخش بار پیوسته و تئوری انشعاب گره زینی انجام میشود دراین مطالعه ازسیستم 14 باسه ی IEEE استفاده شده است نتایج حاصله نشان میدهد که کنترل کننده موازی STATCOMنسبت به کنترل کننده سری SSSC اثرگذارتر بوده و UPFC به عنوان کنترل کننده ترکیبی سری ـ موازی ازهردونوع سری و موازی قبل اثربهتری را بربارپذیری داشته و وقوع انشعاب گره زینی و متعاقبا فروپاشی ولتاژ را به تاخیر می اندازد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مطالعه و مقايسه اثر ادوات FACTS بر پايداري استاتيکي ولتاژ با رويکرد انشعاب گره زيني

دانلود این فایل

شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان

شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خطای انسانی از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز حوادث و برهم زدن عملکرد برنامهریزی شده، مطرح بوده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، خطاهای انسانی در صنایع و سیستمهای پیچیده مثل صنعت پتروشیمی، صنایع هوایی و ریلی،نیروگاه و انرژی هستهای، علل اصلی و کلیدی حوادث هستند. از اینرو شناخت دقیق عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی و آمادگی در پیشگیری و مقابله با آن از جمله وظایف اساسی افراد وسازمان های پویا می باشد، زیرا کوتاهی در رسیدگی به این عوامل می تواند به توان نیروی انسانی در سازمان لطمه فراوانی وارد نماید و پیامد های زیادی از جمله حوادث کار را به همراهآورد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی در نیروگاههای خراسان انجام شده است.. در این پژوهش با بررسی متون و تحقیقات مختلف و همچنین مصاحبه با خبرگان و کارکنان صنعت برق و نیروگاه، 66 عامل موثر بروقوع خطاهای انسانی شناسایی شدند برای غربال سازی اولیه و مشخص نمودن اهم این عوامل، مجدداً پرسشنامه هایی بین خبرگان توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از آزمونKolmogorovنرمال بودن پاسخها بررسی گردید. همچنین با توجه به میانگین میانگین ها، عواملی که میانگین کمتری از6/75 داشتند حذف و برخی از این عوامل به علت وابستگی به هم ادغام شدند . در نهایت 42 عامل به عنوان عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی استخراج گردیدند که اینعوامل در 7 مجموعه کلی عوامل فیزیکی، مدیریتی، شغلی، فردی و سیستمی قرار گرفتند. لازم به ذکر است این پژوهش فقط به شناسایی عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی در نیروگاههای خراسان پرداخته است و در آینده به انجام مطالعهای با هدف اولویتبندی عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی نیروگاههای خراسان خواهد پرداخت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان و بررسی کامل هدایت میشوید

شناسايي عوامل موثر بر وقوع خطاهاي انساني در کارکنان نوبتي و غيرنوبتي نيروگاههاي استان خراسان

دانلود این فایل

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقش اساسی دارد . سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم است مقدمه ارتباط در ارتباط سازمانی نماید یکی از مباحثی که در تمام سیستم هایمدیریت مورد توجه قرار گرفته و حتی از اصول اولیه مدیریت بشمار می رود پژوهش حاظر از نوع توصیفی همبستگی و با هدف شناخت عوامل موثر بر بهبود ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و روسا شعب بانک سپه غرب استان مازندران می باشد. که تعداد آن برابربا 30 نفر از خبرگان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارAHP استفاده شد. در این مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار بر ارتباطات سازمانی به سه دسته کلی عوامل انسانی، عوامل سازمانی و عواملارتباطی تقسیم شدند. به طور کلی یافته ها نشاندهنده آن است که هر سه بعد انسانی، سازمانی و ارتباطی و نیز زیر مجموعه های آنها ) صرفنظر از عامل مجاری ارتباطی ( بر ارتباطات سازمانی موثراند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود ارتباطات کارکنان با استفاده از روش AHP از ديدگاه روسا و معاونين مطالعه موردي: شعب بانک سپه غرب استان مازندران

دانلود این فایل