مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92

مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92 دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهشگران علوم تربیتی به دنبال متدهایی می باشند که بر اساس آنها بتوانند ویژگی های استادان را با توجه به میانگین نمرات ارزیابیسالانه دانشجویان مورد بررسی قرار داده و از نتایج حاصله در بهره وری و پیشبرد اهداف آموزشی استفاده نمایند. در این راستا هدف از اینپژوهش مقایسه ویژگی های تدریس استادان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. روش پژوهش انجام یافتهعلی – مقایسه ای بوده است. جامعه مورد ارزیابی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که در سالتحصیلی 93-92 در گروه های تحصیلی ( عمران،برق و کامپیوتر ) مشغول به تحصیل بوده و مورد ارزیابی قرارگرفته اند. حجم نمونه، 300 نفر از جامعه دانشجویان ( 60 نفر از گروه عمران، 132 نفر از گروه برق و 108 نفر از گروه کاامپیوتر) انتخاب گردید و همچنین از جامعهآماری استادان در گروه های سه گانه آموزشی( 10 نفر از گروه عمران، 18 نفر از گروه کامپیوتر و 22 نفر از گروه برق)، که به صورتتصادفی نسبی چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای وحاوی 50 سوال برای سنجش متغییر ها بود که به ازای هر استاد سه نفر دانشجو آن را تکمیل نموده اند. جهت بررسی نرمال بودن داده هااز آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده که با توجه به اینکه فرض صفر دلالت بر نرمال بودن داشته و مفدار احتمال برای همه دادهها از 0/05 کوچکتر است پس فرض صفر رد می گردد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شدهاست که از نظر پرسش شوندگان در حالت کلی دانش محتوایی دارای بیشترین میاتگین و تجربه دارای کمترین میانگین را در بین متغیرهادارا بوده است.همچنین با اطمینان 95 % با استفاده از آزمون کروسکال والیس به همراه آزمون توکی می توان گفت که به غیر از متغییردانش محتوایی در سه گروه آموزشی که تفاوت معنی داری نداشت مابقی متغییرها دارای تفاوت معنی داری می باشند. بطوریکه بین مهارتهای تدریسرشته های عمران، برق و کامپیوتربه ترتیب کمترین و بیشترین میانگین و بین دانش محتوایی استادان رشته عای عمران، برقو کامپیوتر به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین و بین متغییرهای دانش تربیتی، مهارت تدریس در رشته های عمران، برق و کامپیوتر بهترتیب کمترین تا بیشترین میانگین را دارا بوده و در نهایت بین تجارب استادان رشته های برق، عمران و کامپیوتر به ترتیب کمترین تابیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92 را در ادامه مطلب ببینید
مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92

دانلود این فایل