تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک

تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل واتکینز ومارسیک بوده است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به تعداد 200 نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، تعداد 50 نفرکه تعداد 8 نفر را زن و 42 نفر آن را مرد تشکیل می دهد، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و داده های مورد نیاز به وسیله ی پرسشنامه استاندارد شده واتکینز و مارسیک جمع آوری گردید. روایی ابزار بکاررفته، با استفاده از نظر متخصصین، و پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/96 به دست آمد. داده های جمع آوری شده، به وسیله آمار توصیفی و آمار استنبا طی ( آزمون t تک گروهی) تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های سازمان یادگیرنده در ابعاد ایجاد فرصت های مستمر یادگیری و استقرار سیستم تسهیم دانش از نظر هیأت علمی در حد بالاترازمتوسط ارزیابی شده اند، علاوه بر آن، میزان تحقق یادگیری فردی از نظر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به حد متوسط بود، به عبارت دیگر بین مؤلفه های یادگیری گروهی و یادگیری فردی و سازمانی از نظر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک و بررسی کامل هدایت میشوید
تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از نظر انطباق با سازمان يادگيرنده براساس مدل واتکينز و مارسيک

دانلود این فایل