بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی از دیدگاه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان است و حجم نمونه نیز با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبی به کمک جدول کرجسی و مورگان به تعداد 124 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش دو پرسشنامه بود : 1- پرسشنامه هوش سازمانی. 2- پرسشنامه سازمان یاد دهنده . جهت تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا و صوری استفاده شده و پایایی هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/90 و 0/97 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها جمع آوری شده و آزمون فرضیه از آمار توصیفی و از روش های آمار اسانباطی در حد ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل رگرسیون با روش همزمان و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نایج پژوهش نشان داد : وضعیت هوش سازمانی : میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین بین هوش سازمانی و کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضمناً نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از طریق مرلفه های هوش سازمانی می توان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده را پیش بینی کرد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هدایت میشوید
بررسي رابطه بين هوش سازماني و مؤلفه هاي سازمان ياد دهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

دانلود این فایل