مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

 مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران :

مقدمه

اندازه گیری تنوع زیستی یک فاکتور مهم برای ارزیابی تنوع گونهای از دو مؤلفه تشکیل شده است اولی مربوط
اکوسیستمهاست و دانشمندان زیادی به این نتیجه رسیده به تعداد گونههاست که به آن غنای گونهای اطلاق می شود
اند که اکوسیستمهایی با تنوع زیستی بالا دارای پایداری و دومین مؤلفه یکنواختی است که به توزیع افراد گونهها
اکولوژیکی و تولید بیشتری هستند .(8) تعریفی که برای مربوط می شود .(8) تنوع گونهای دارای سه جنبه است،
تنوع زیستی در کنفرانس ریو در سال 1992 ارائه گردید غنای گونهای، یکنواختی و چیرگی که هر کدام از این
عبارت است از: تنوع زیستی، تغییر پذیری بین موجودات جنبهها دارای شاخصها و نمایههای مختص به خود می
زنده در همه منابع شامل زمینی، دریایی و سایر باشند. از بین شاخصهای موجود روی دو شاخص
اکوسیستمهای آبی و فرآیندهای اکولوژیکی آنها که شامل سیمپسون و شانون وینر تأکید بیشتری شده است .(13)
تنوع داخل گونهها، بین گونهها و اکوسیستمها است .(1)

444

Rhus coriaria
مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

رویشگاه زاگرس یکی از مهم ترین رویشگاههای ایران از لحاظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری است که نقش بسیار مهمی در ذخیره آب و جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ حیات وحش دارد (شکل.(3 یکی از گونه های با ارزش رویشگاه زاگرس که بیشتر در مناطق پرشیب کوهستانی
دیده می شود گونه سماق L. است این

گونه متعلق به خانواده Anacardiaceae با نام فارسی سماق

معمولی، درختچه ای است کوهستانی که ارتفاع آن 1 تا 5

متر است Rhus coriaria L .(9) تنها گونه بومی ایران که در مناطق استپی رویشگاههای البرز و زاگرس در آذربایجان، خراسان، فارس و دامنه های جنوبی رشته کوه البرز در درههای کرج و هراز انتشار یافته است. این گونه دارای برگهای مرکب 9 تا 15 برگچه ای بوده که حاشیه آنها دندانه دار و دارای کرك است .(4)

شکل -1 موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ

445

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392
شکل-2 منحنی آمبروترمیک منطقه حفاظت شده

شکل -3 پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
برگچه های سماق در سطح بالایی سبز تیره و سطح زیرین استان ایلام از سال 1363 تا 1375 به مدت 13 سال به
آن روشن است. برگچه های این گونه دارای 3 تا 6 عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت و کنترل بوده
سانتیمتر طول و 1/5 تا 2 /5 سانتیمتر عرض هستند. گلهای است. سپس به منظور احیاء حیات وحش و پوشش گیاهی
سماق سبز رنگ و گل آذین آن خوشهای متراکم است از سال 1375 به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافته و در
.(2) این گونه در استان ایلام فقط در یک نقطه در ارتفاع فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست
1700 تا 1800 متر سطح دریا و با مساحت 2/7 هکتار در قرار گرفته است. حدود 70 درصد منطقه را تیپ اراضی
حاشیه شمالی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در کوهستانی، 19درصد را تیپ تپهای و 11 درصد را تیپ
شمال شهر ایلام پراکنش دارد .(7) اهداف مهم این تحقیق اراضی جلگهای مرتفع تشکیل میدهد (شکل.(3 دامنه
آشنایی با نیازهای اکولوژیکی گونه، شناسایی گونههای ارتفاعی منطقه از 1100 تا 2650 متر از سطح دریا است.
همراه آن، مقایسه تنوع زیستی و عناصر خاکی در دو منطقه این منطقه شیبی بین 5 تا 75 درصد را دارا بوده و دارای
داخل و خارج رویشگاه این گونه است. جهتهای جغرافیایی شمالی و شمال شرقی است. متوسط
مواد و روشها بارندگی سالیانه منطقه 632 میلی متر و متوسط درجه
حرارت سالیانه منطقه 18/4 درجه سانتی گراد می باشد
رویشگاه مورد مطالعه درختچه سماق به مساحت 2/6
(شکل .(2
هکتار می باشد که در منطقه حفاظت شده مانشت و روش انجام تحقیق: پس از بازدید مناطق، محدوده آن در
قلارنگ با وسعت 29324 هکتار در شمال استان ایلام و در
روی نقشه توپوگرافی (مقیاس (1:50000 مشخص شد،
بین حوزه استحفاظی سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول
سپس با روش تصادفی- سیستماتیک در رویشگاه ایلام 8
و ایوان با مختصات جغرافیایی، طول شرقی ازً20ْ46 تاً
پلات مربعی شکل به ابعاد 10×10 متر مربعی انتخاب
38ْ46 عرض شمالی ازً 34ْ33 تاً 48ْ33 قرار دارد

گردید و برای گونههای علفی از پلاتهای 1×1 مترمربعی
(شکل .(1 که از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست
بر روی زمین پیاده گردیدند 5) و.(6 در هر قطعه نمونه در

446

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

راستای اهداف تحقیق تمامی گونه های درختی، درختچه ای و نیز عوامل فیزیوگرافی و خاك (نمونه های خاك از دو عمق 0 تا 10 و 10 تا 20 سانتی متر) برداشت گردید.
به منظور برداشت مشخصه های مورد نظر، در قابهای اصلی گونه، تعداد پایه و ارتفاع درختان و درختچه ها یادداشت گردید. علاوه بر این در داخل هر پلات ارتفاع از سطح دریا به کمک ارتفاع سنج، شیب به کمک شیب سنج سونتو و جهت جغرافیایی با ثبت دقیق آزیموت از بالا به پایین شیب اندازه گیری شد.

جهت جغرافیایی برای به کارگیری در تجزیه و تحلیلهای چند متغیره، از طریق رابطه (Cos (45-A)+1) که در آن A

آزیموت دامنه بود، کمی شد 6)و.(12 برای بررسی رابطه عوامل خاکی با پوشش گیاهی، در مرکز هر پلات سه نمونه از خاك در عمق 0 تا 10 سانتی متر و 10 تا 20
سانتیمتری برداشت و با هم مخلوط شد تا یک نمونه ترکیبی به دست آمد .(14) نمونه های خاك در هوای آزاد به مدت دو هفته خشک گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه از الکهای دو میلی متری عبور داده شد و سپس جرم مخصوص ظاهری (به روش کلوخه)، درصد ماسه، درصد رس، درصد لای (هیدرومتری)، اسیدیته خاك (با استفاده از دستگاه pH متر)، شوری (با استفاده از دستگاه هدایت الکتریکی سنجی)، آهک، منیزیم، کلسیم و پتاسیم

(روش جذب اتمی)، ازت (با استفاده از روش ( Kjeldahl

و ماده آلی خاك (به روش (Walkley-Black مشخص شد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها: برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov و همگنی واریانس دادهها با آزمون Levene
انجام گرفت. بررسی تنوع زیستی با استفاده از تنوع شانون وینر و سیمپسون مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه دو منطقه دارای پوشش سماق و بدون حضور سماق از آزمون

T غیر جفتی استفاده گردید. همچنین مقایسه ویژگیهای

خاك در اعماق 0 تا 10 سانتیمتری و10 تا20 سانتیمتری منطقه دارای پوشش سماق توسط آزمون تی جفتی انجام گردید. شناسایی گونه های گیاهی با استفاده از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان و با استفاده از فلور ایلام (7)

انجام گرفت.

نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که در عمق 0 تا

01 سانتیمتری خاك اختلاف معنی داری بین ماده آلی

(P=0/006) و پتاسیم (P=0/048) وجود دارد، به طوری که منطقه دارای پوشش سماق بیشتر از منطقه بدون پوشش نشان دادند. و در عمق 10 تا 20 سانتیمتری اختلاف معنی داری بین عناصر خاکی ماده آلی (P=0/030)، ازت

(P=0/039)، کلسیم (P=0/046) و درصد رس

(P=0/016) وجود دارد به طوری که منطقه دارای پوشش سماق نسبت به منطقه فاقد پوشش ماده آلی، ازت, کلسیم,

پتاسیم و درصد رس بیشتری دارد (جدول .(1 نتایج آزمون تی این تحقیق نشان دادند که بین دو منطقه دارای پوشش سماق و منطقه فاقد پوشش سماق اختلاف معنی داری از نظر شاخصهای تنوع زیستی وجود ندارد (جدول .(2

اشتراک‌گذاری:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

دانلود این فایل