بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي

بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در تحقیقات مختلف به ویژگی های جوانه زنی گونه Salsola orientalis تحت تاثیر تنش های مختلف اشاره شده است. دراین تحقیق مقایسه بین درصد و سرعت جوانه زنی هالوفیت Salsola orientalis و گلیکوفیت Alyssum sibiricum مورد بررسی قرار گرفت تا با توجه به اهمیت گیاهان یاد شده در مناطق خشک و نیمه خشک، در صورت استفاده از آنها در برنامه های توسعه پوشش گیاهی، جوانه زنی آنها مورد بررسی قرار گیرد.ابتدا بذرگونه های مذکور از مراتع استان قم جمع آوری شد و قوه نامیه بذرها مورد آزمایش قرار گرفت تا ازدرجه تندش آنها هنگام تحقیق اطمینان حاصل گردد. بعد از انجام تیمارهای جوانه زنی تعداد 105 عدد بذر ازهر گونه بر روی کاغذهای صافی درون پتریدیش ها قرار گرفت. در گونه اول جوانه زنی 96 ساعت و در گونهدوم 168 ساعت طول کشید. شمارش بذرهای جوانه زده هر 12 ساعت یکبار انجام شد و ویژگی هایی چوندرصد و سرعت جوانه زنی در طول آزمایش مورد مقایسه قرار گرفت. سپس میانگین ها به روش غیر جفتیمور مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد دارای تفاوت معنی داری نیستند. بنابراین می توان گونه A. sibiricum را به عنوان یک گونه همراه با S. orientalis در مراتع تخریب شده پیشنهاد داد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي درصد و سرعت جوانه زني در دو گونه مهم مرتعي

دانلود این فایل

نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني

نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

شهروندی رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد و رابطه ای دوسویه است که در برگیرنده طیف وسیعی ازحقوق و تکالیف می باشد . در یک حکومت مردم سالار ، قانون اساسی ، به عنوان یک میثاق ملی و مهمترین سندحقوقی، زمامداری را سامان می بخشد تا حکومت و مردم در روابط متقابل خود، مکلف به رعایت قانون شوند. امروزهحقوق سیاسی بخشی از حقوق انسانی و شهروندی در هر قانون اساسی محسوب میشود و یکی از عوامل مؤثر بر مشارکتسیاسی شهروندان به شمار میرود. در سالهای اخیر ، موضوع حقوق سیاسی شهروندی ذهن محققان را به خود مشغولداشته و بخش عمده ای از عدم تحقق آن را ناشی از قوانین داخلی از جمله حاکمیت قوانین اسلامی بر روح کلی قوانینمدون می دانند و ادعای نقض حقوق بشر از سوی نهادهای بین المللی بر این موضوع دامن می زند؛ حال آنکه به نظر میرسد تغییر نگرش حاکم نسبت به ایستایی و ارتجاع نگرشهای اسلامی و استفاده از ظرفیت بالای فقه پویا، می تواند یکیاز راههای مهم رفع موانع موجود باشد .با این توصیف ، ضرورت دارد اصول قانون اساسی باز معرفی شده و نظام حقوقیکشور را برطبق آن سازماندهی کنیم و شورای نگهبان با ارائه تفسیری دقیق از قانون اساسی ، راه را بر هر نوع تفسیرسلیقه ای در این زمینه ببندد. بدون تردید تمسک علمی به مبانی اسلامی و اجرای دقیق قانون اساسی می تواندجمهوری اسلامی را به یک الگوی مناسب در مدیریت جهانی تبدیل نماید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني و بررسی کامل هدایت میشوید

نقش حقوق سياسي شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مديريت جهاني

دانلود این فایل

ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين

ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شهرقاین واقع دراستان خراسان جنوبی باتوجه به عدم وجود روش مناسب راهبری زباله شهری، وجودفضای فیزیکی کافی و مناسب دراطراف شهر نیازمند پروژه احداث کارخانه کمپوسبت براساس موازین وقوانین زیست محیطی می باشد.براین اساس باجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات لازم، به بررسی آثارمثبت ومنفی پروژه احداث کارخانه کمپوست شهر قاین در قالب دوگزینه ( 1- گزینه عدم اجرای طرح .و 2- گزینه اجرای بااعمال روش های کاهش اثرا سوء وتقویت اثرات مثبت) وبابهره گیری ازروش ماتریس تغییر یافته لئوپولدپرداخت شد.پس ازتجزیه وتحلیل گزینه های مطرح شده ، برایند اثرات برمحیط های چهارگانه، درگزینه عدم اجرای پروژه (228-) برآورد گردید. بنابراین گزینه اجرای پروژه به همراه تقلیل اثرات سوء وتقویت اثرات مثبت آن با برایند اثرات(366+) موردپذیرش قرارگرفت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين

دانلود این فایل

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در کشاورزي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (ژنوتیپ ILC482)، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددر سال زراعی 91-1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن 30، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار به صورت کود اوره و آبیاری در سه سطح: آبیاری کامل، یکبار آبیاری در مرحله گلدهی و دو مرتبه آبیاری در مراحل گلدهی و غلاف دهی بود.صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه درغلاف بود. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت داشتند. اثر متقابل آبیاری و کود نیتروژن به جز شاخص برداشت در تمامی صفات موردمطالعه معنی دار بود. در این بررسی تیمار آبیاری کامل + 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با سایر تیمارها باعث افزایشمعنی دار کلیه صفات (به جز عملکرد بیولوژیکی) شد. همچنین یکبار آبیاری در مرحله گلدهی به همراه 150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار باعث کاهش معنی دار کلیه صفات مورد مطالعه شد. تیمار آبیاری کامل و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکردبیولوژیکی (8/9 تن در هکتار) را داشت، در حالی که عملکرد دانه آن 1854 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین حفظ رطوبت طی دوران بحرانی رشد نخود و کاربرد سطوح متعادل تغذیه ای به ویژه نیتروژن در سطوح 30 و 75 کیلوگرم در هکتار باعث افزایشعملکرد نخود خواهد شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد وارد صفحه فروش فایل دانلودی اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

دانلود این فایل

مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

 مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران :

مقدمه

اندازه گیری تنوع زیستی یک فاکتور مهم برای ارزیابی تنوع گونهای از دو مؤلفه تشکیل شده است اولی مربوط
اکوسیستمهاست و دانشمندان زیادی به این نتیجه رسیده به تعداد گونههاست که به آن غنای گونهای اطلاق می شود
اند که اکوسیستمهایی با تنوع زیستی بالا دارای پایداری و دومین مؤلفه یکنواختی است که به توزیع افراد گونهها
اکولوژیکی و تولید بیشتری هستند .(8) تعریفی که برای مربوط می شود .(8) تنوع گونهای دارای سه جنبه است،
تنوع زیستی در کنفرانس ریو در سال 1992 ارائه گردید غنای گونهای، یکنواختی و چیرگی که هر کدام از این
عبارت است از: تنوع زیستی، تغییر پذیری بین موجودات جنبهها دارای شاخصها و نمایههای مختص به خود می
زنده در همه منابع شامل زمینی، دریایی و سایر باشند. از بین شاخصهای موجود روی دو شاخص
اکوسیستمهای آبی و فرآیندهای اکولوژیکی آنها که شامل سیمپسون و شانون وینر تأکید بیشتری شده است .(13)
تنوع داخل گونهها، بین گونهها و اکوسیستمها است .(1)

444

Rhus coriaria
مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

رویشگاه زاگرس یکی از مهم ترین رویشگاههای ایران از لحاظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری است که نقش بسیار مهمی در ذخیره آب و جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ حیات وحش دارد (شکل.(3 یکی از گونه های با ارزش رویشگاه زاگرس که بیشتر در مناطق پرشیب کوهستانی
دیده می شود گونه سماق L. است این

گونه متعلق به خانواده Anacardiaceae با نام فارسی سماق

معمولی، درختچه ای است کوهستانی که ارتفاع آن 1 تا 5

متر است Rhus coriaria L .(9) تنها گونه بومی ایران که در مناطق استپی رویشگاههای البرز و زاگرس در آذربایجان، خراسان، فارس و دامنه های جنوبی رشته کوه البرز در درههای کرج و هراز انتشار یافته است. این گونه دارای برگهای مرکب 9 تا 15 برگچه ای بوده که حاشیه آنها دندانه دار و دارای کرك است .(4)

شکل -1 موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ

445

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392
شکل-2 منحنی آمبروترمیک منطقه حفاظت شده

شکل -3 پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
برگچه های سماق در سطح بالایی سبز تیره و سطح زیرین استان ایلام از سال 1363 تا 1375 به مدت 13 سال به
آن روشن است. برگچه های این گونه دارای 3 تا 6 عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت و کنترل بوده
سانتیمتر طول و 1/5 تا 2 /5 سانتیمتر عرض هستند. گلهای است. سپس به منظور احیاء حیات وحش و پوشش گیاهی
سماق سبز رنگ و گل آذین آن خوشهای متراکم است از سال 1375 به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافته و در
.(2) این گونه در استان ایلام فقط در یک نقطه در ارتفاع فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست
1700 تا 1800 متر سطح دریا و با مساحت 2/7 هکتار در قرار گرفته است. حدود 70 درصد منطقه را تیپ اراضی
حاشیه شمالی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در کوهستانی، 19درصد را تیپ تپهای و 11 درصد را تیپ
شمال شهر ایلام پراکنش دارد .(7) اهداف مهم این تحقیق اراضی جلگهای مرتفع تشکیل میدهد (شکل.(3 دامنه
آشنایی با نیازهای اکولوژیکی گونه، شناسایی گونههای ارتفاعی منطقه از 1100 تا 2650 متر از سطح دریا است.
همراه آن، مقایسه تنوع زیستی و عناصر خاکی در دو منطقه این منطقه شیبی بین 5 تا 75 درصد را دارا بوده و دارای
داخل و خارج رویشگاه این گونه است. جهتهای جغرافیایی شمالی و شمال شرقی است. متوسط
مواد و روشها بارندگی سالیانه منطقه 632 میلی متر و متوسط درجه
حرارت سالیانه منطقه 18/4 درجه سانتی گراد می باشد
رویشگاه مورد مطالعه درختچه سماق به مساحت 2/6
(شکل .(2
هکتار می باشد که در منطقه حفاظت شده مانشت و روش انجام تحقیق: پس از بازدید مناطق، محدوده آن در
قلارنگ با وسعت 29324 هکتار در شمال استان ایلام و در
روی نقشه توپوگرافی (مقیاس (1:50000 مشخص شد،
بین حوزه استحفاظی سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول
سپس با روش تصادفی- سیستماتیک در رویشگاه ایلام 8
و ایوان با مختصات جغرافیایی، طول شرقی ازً20ْ46 تاً
پلات مربعی شکل به ابعاد 10×10 متر مربعی انتخاب
38ْ46 عرض شمالی ازً 34ْ33 تاً 48ْ33 قرار دارد

گردید و برای گونههای علفی از پلاتهای 1×1 مترمربعی
(شکل .(1 که از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست
بر روی زمین پیاده گردیدند 5) و.(6 در هر قطعه نمونه در

446

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

راستای اهداف تحقیق تمامی گونه های درختی، درختچه ای و نیز عوامل فیزیوگرافی و خاك (نمونه های خاك از دو عمق 0 تا 10 و 10 تا 20 سانتی متر) برداشت گردید.
به منظور برداشت مشخصه های مورد نظر، در قابهای اصلی گونه، تعداد پایه و ارتفاع درختان و درختچه ها یادداشت گردید. علاوه بر این در داخل هر پلات ارتفاع از سطح دریا به کمک ارتفاع سنج، شیب به کمک شیب سنج سونتو و جهت جغرافیایی با ثبت دقیق آزیموت از بالا به پایین شیب اندازه گیری شد.

جهت جغرافیایی برای به کارگیری در تجزیه و تحلیلهای چند متغیره، از طریق رابطه (Cos (45-A)+1) که در آن A

آزیموت دامنه بود، کمی شد 6)و.(12 برای بررسی رابطه عوامل خاکی با پوشش گیاهی، در مرکز هر پلات سه نمونه از خاك در عمق 0 تا 10 سانتی متر و 10 تا 20
سانتیمتری برداشت و با هم مخلوط شد تا یک نمونه ترکیبی به دست آمد .(14) نمونه های خاك در هوای آزاد به مدت دو هفته خشک گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه از الکهای دو میلی متری عبور داده شد و سپس جرم مخصوص ظاهری (به روش کلوخه)، درصد ماسه، درصد رس، درصد لای (هیدرومتری)، اسیدیته خاك (با استفاده از دستگاه pH متر)، شوری (با استفاده از دستگاه هدایت الکتریکی سنجی)، آهک، منیزیم، کلسیم و پتاسیم

(روش جذب اتمی)، ازت (با استفاده از روش ( Kjeldahl

و ماده آلی خاك (به روش (Walkley-Black مشخص شد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها: برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov و همگنی واریانس دادهها با آزمون Levene
انجام گرفت. بررسی تنوع زیستی با استفاده از تنوع شانون وینر و سیمپسون مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه دو منطقه دارای پوشش سماق و بدون حضور سماق از آزمون

T غیر جفتی استفاده گردید. همچنین مقایسه ویژگیهای

خاك در اعماق 0 تا 10 سانتیمتری و10 تا20 سانتیمتری منطقه دارای پوشش سماق توسط آزمون تی جفتی انجام گردید. شناسایی گونه های گیاهی با استفاده از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان و با استفاده از فلور ایلام (7)

انجام گرفت.

نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که در عمق 0 تا

01 سانتیمتری خاك اختلاف معنی داری بین ماده آلی

(P=0/006) و پتاسیم (P=0/048) وجود دارد، به طوری که منطقه دارای پوشش سماق بیشتر از منطقه بدون پوشش نشان دادند. و در عمق 10 تا 20 سانتیمتری اختلاف معنی داری بین عناصر خاکی ماده آلی (P=0/030)، ازت

(P=0/039)، کلسیم (P=0/046) و درصد رس

(P=0/016) وجود دارد به طوری که منطقه دارای پوشش سماق نسبت به منطقه فاقد پوشش ماده آلی، ازت, کلسیم,

پتاسیم و درصد رس بیشتری دارد (جدول .(1 نتایج آزمون تی این تحقیق نشان دادند که بین دو منطقه دارای پوشش سماق و منطقه فاقد پوشش سماق اختلاف معنی داری از نظر شاخصهای تنوع زیستی وجود ندارد (جدول .(2

اشتراک‌گذاری:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي اکولوژيکي درختچه سماق در غرب ايران

دانلود این فایل

بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ

بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در علوم زيستي و کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

برای طراحی وسایل جابه جایی، حمل ونقل، جداسازی، طبقه بندی، خشک کردن، تهویه، انبار و پردازش محصولات کشاورزیلازم است خواص فیزیکی این محصول پس از برداشت تعیین گردد. در پرورش حاضر برخی از خصوصیات فیزیکی دانه یروغنی گلرنگ، شامل طول، عرض، ضخامت، قطر هندسی، قطر حسابی، قطرمعادل، ضریب کرویت، نسبت نما، حجم، چگالیذره، چگالی توده، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی همراه با ضریب تغییرات و انحراف معیار هر یک تعیین شد. قطرهندسی، حسابی و معادل ، ضریب کرویت، نسبت نما، حجم، چگالی ذره، توده، تخلخل و ضریب اصطکاک به ترتیب بین 4/85، 51/86، 7/68 میلیمتر 0/617، 0/557، 61/98 میلی متر مکعب، 0/987، 0/631 گرم بر سانتی متر مکعب، 0/31 و 0/432 گزارش شده است. رابطه ی افطار با وزن بصورت M=0.107L+0.0078W+0.004t-0.047 تعیین شد. نمودارهای ابعاد با وزن نشان می دهد که شیب نمودار ضخامت با وزن، بیشتر از دو بعد دیگر بوده و اثر ضخامت روی وزن بیشتر است. همچنین (R(2 نمودار فوق 0/83 بدست آمد. در نموداری که بین پارامترهای نسبت نما، ضخامت و جرم ترسیم شد نیز این نتیجه حاصل گردید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيکي دانه ي روغني گلرنگ

دانلود این فایل