خبرگزاری فارس با افتخار و بدون ابا شعارهای انقلاب را فریاد می‌زند

0 Comments

معاون اقتصادی و توسعه مدیریت خبرگزاری فارس از انقلابی بودن به‌عنوان یکی از عناصر هویتی این خبرگزاری نام برد و گفت: با افتخار شعارهای انقلاب را روی دست می‌گیریم و فریاد می‌زنیم و ابایی از

پیوندها

پیوندها